Så används din gåva

Hoppa till huvudinnehåll

Så används din gåva

Varje år tar nära 1 500 personer i Sverige sina liv. Suicide Zero arbetar för att radikalt sänka den siffran. Arbetet är möjligt tack vare gåvor och bidrag.

Vi sprider information för att öka allmänhetens kunskap och bildar opinion kring självmord. Kunskap är avgörande för att minska självmorden, eftersom det fortfarande finns en hel del tabu och myter.

Ett av Suicide Zeros viktigaste uppdrag är att informera politiker om hur de kan bidra till att förhindra självmord. Det gör vi genom att hålla enskilda möten med politiker eller föreläsningar för kommunanställda. Vårt mål är att varje kommun i Sverige ska ha sin egen handlingsplan för hur självmorden ska minska. Våra volontärer hjälper till att påverka i sina egna kommuner.

Vi håller utbildningar där vi går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur man kan stötta någon som mår dåligt. I utbildningarna får man lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation. Vi kallar utbildningen Våga Fråga.

Vi ökar allmänhetens kunskap om hur man kan minska och förebygga självmord. Det gör vi genom att regelbundet publicera artiklar och personliga berättelser i sociala medier, skriva debattartiklar och genom att synas och höras i tv och radio.

Vi utbildar föräldrar genom satsningen Livsviktiga snack som vänder sig till alla i Sverige som har en nioåring i hemmet. Vi vet att barn som kan sätta ord på sina känslor får ett skydd mot både psykisk ohälsa och självmord senare i livet. Arbetet med Livsviktiga snack har hittills finansierats av Arvsfonden och gåvor.

Genom Fonden för psykisk hälsa bidrar vi till forskning som riktar in sig på suicidpreventiva lösningar och modeller. 5 procent av insamlade medel går till forskningsprojekt.

Tack vare det stöd som privatpersoner, företag och stiftelser ger till Suicide Zeros verksamhet är arbetet möjligt.

Härifrån kommer pengarna

De pengar Suicide Zero samlar in kommer från privatpersoner, företag, stiftelser, fonder, föreläsningar, utbildningar, statliga och regionala bidrag samt intäkter från vår försäljning. Sammanlagt samlade vi in 17,8 miljoner kronor under 2021.

Den största delen av insamlade medel kommer från privatpersoner. Dels från egna insamlingar via Facebook och egna insamlingar, från månadsgivare och minnesgåvor men också via köp av produkter i vår webbshop. Månadsgivarna stod för cirka 800 000 kronor av insamlingen 2021. Vi samlade sammanlagt in 15,4 miljoner kronor från allmänheten under förra året.

2,1 miljoner kronor kom in från företag. Offentliga bidrag från bland annat staten, regioner, län och kommuner uppgick till 9,5 miljoner kronor. Cirka 800 000 kronor kom också från försäljning av utbildningar och föreläsningar. Suicide Zeros medlemmar bidrog genom sin medlemsavgift till intäkterna med 167 000 kronor.

Sammanlagt var våra totala verksamhetsintäkter 30,1 miljoner kronor 2021, vilket var en ökning från året innan med nära 6 miljoner kronor. Ökningen berodde framför allt på att bidragen ökade, men även gåvorna - alla som stödjer vårt arbete är fantastiska!

Insamlings- och administrationskostnader

84 procent av intäkterna går till vårt ändamål - att arbeta för att minska självmorden. 16 procent går till insamlingskostnader och administration. I posterna administration och insamling ingår verksamhetsledning, planering av aktiviteter, marknadsföring, samordning med olika aktörer, redovisning och uppföljning samt kvalitetskontroller.

För att säkerställa att vi bedriver en etiskt försvarbar verksamhet med våra insamlade medel är vi medlemmar i Giva Sverige. Vi följer Giva Sveriges kvalitetskod och deras riktlinjer som handlar om givares rättigheter.

Ytterligare en kvalitetsstämpel är att Suicide Zero har 90-konto. Läs om Svensk Insamlingskontroll. och varför det är viktigt att insamlingsorganisationer har 90-konto.

Läs mer om vår ekonomi och våra styrande dokument.