Suicide Zeros expertråd

Suicide Zeros expertråd

Suicide Zero har ett gediget samarbete med ledande forskare och experter kring suicid. På så sätt säkrar vi att det vi gör har förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet även om vi alltid vill vara nytänkande i vårt sätt att jobba.

Vi samarbetar med flera av landets ledande experter inom suicidpreventionsområdet, bland annat genom vårt expertråd.

 • Britta Alin Åkerman

  Professor

  Britta Alin Åkerman är professor i pedagogik, psykolog. leg psykoterapeut och suicidforskare vid NASP. Britta är en av Sveriges mest erfarna suiciepreventionsexperter. Suicide Zero får fortlöpande konsultera och erhålla metodstöd från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP).

 • Sven Bremberg

  Docent

  Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i Socialmedicin vid institutionen för Global Public Health vid Karolinska Institutet. Han har tidigare varit anställd vid Folkhälsoinstitutet och Folkhälsomyndigheten. På statlig nivå har han medverkat i arbetet med att utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa under uppväxten. Han har varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord. Ett viktigt forskningsintresse är studier av de faktorer som har drivit de senaste decenniernas påtagliga nedgång av suicid globalt och särskilt nedgången i Västeuropa.

 • Ullakarin Nyberg

  Överläkare

  Ullakarin är överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid KI. Hon arbetar dagligen med suicidprevention och möter både suicidnära och anhöriga som mist någon i självmord. Ullakarin är också en mycket uppskattad föreläsare samt författare till boken Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord samt till boken "Suicidprevention i praktiken".

 • Liria Ortiz

  Psykolog

  Liria Ortiz är en av Sveriges mest kända psykologer. Hon skriver regelbundet i Dagens Nyheter, hon har även skrivit flera böcker och hon undervisar i motiverande samtal. Hon har skrivit boken "Motiverande medmänskliga samtal: Att möta och motivera människor", i samarbete med Mind. Dessutom har hon hjälpt oss att ta fram vår Våga Fråga-utbildning för ensamkommande flyktingar.

 • Susanne Rolfner Suvanto

  Sjuksköterska, verksamhetsansvarig

  Susanne Rolfner Suvanto är verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. Hon har varit Särskild utredare för Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Susanne har en stor passion för att förebygga psykisk ohälsa bland äldre och har också skrivit boken "Psykisk ohälsa hos äldre".

 • Bo Runeson

  Professor

  Bo Runeson är överläkare, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, ledamot av Svenska Läkaresällskapets styrelse. Bo skrev sin avhandling om suicid hos unga efter att ha intervjuat föräldrar och närstående. Detta perspektiv har han behållit i sina studier av suicid som har byggt på samtal med personer som gjort suicidförsök eller på data från nationella register. Forskningen handlar bl. a. om självmordsrisk vid psykisk sjukdom, t.ex. depression och bipolaritet, och risken för upprepade suicid i familjer. Att öka förståelsen om hur suicid kan förhindras genom ökad kunskap om suicidhandlingars uppkomst är syftet. Bo har varit vetenskapligt råd på Socialstyrelsen, SBU och Kriminalvården.

 • Martin Schalling

  Ordförande och professor

  Martin Schalling är professor i Medicinsk genetik vid KI, adjungerad professor vid University of Sao Paulo samt ordförande i Psykiatrifonden. Han är speciellt intresserad av mekanismer bakom psykiatriska sjukdomar för att kunna bidra till bättre diagnostik och prevention samt mer individualiserad behandling. Hans omfattande forskningsproduktion har en stor internationell spridning. Martin är aktiv som föreläsare för allmänheten och politiker och författare av debattartiklar i medicinska frågor, vidare inom utveckling av innovationer på vetenskaplig grund.

 • Ulla-Karin Schön

  Professor

  Ulla-Karin Schön är socionom och professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet. Hon har under många år bedrivit forskning kring återhämtning från psykisk ohälsa utifrån perspektiv som delaktighet och brukarmedverkan, personcentrerad vård, delat beslutsfattande och metoden självvald inläggning i psykiatrisk heldygnsvård. Hon leder även forskning kring unga vuxna med psykiska- och/eller intellektuella funktionsnedsättningar som står utanför sysselsättning, arbete eller studier, med fokus på livssituation, självupplevd hälsa och känsla av tillhörighet.