Hoppa till huvudinnehåll

Risk- och Skyddsfaktorer för självmord

Risk- och skyddsfaktorer för självmord

 

En viktig del i Suicide Zeros arbete är att öka kunskaperna hos medmänniskor och professionella om hur självmord kan förhindras. Att känna till risk- och skyddsfaktorer för självmord kan rädda liv. 

 

Orsakerna till självmord är ofta många och komplexa. Att någon har en riskfaktor behöver inte innebära att hen har hög självmordsrisk, men en eller flera faktorer hos en person ger anledning att vara mer observant.  

 

Något som kan kompensera och fungera som ett skydd mot riskfaktorer är skyddsfaktorer. Skyddsfaktorer kan, liksom riskfaktorer, variera. De kan handla om allt från regelbunden motion till att känna att man har ett meningsfullt liv och tillhör ett sammanhang. 

Exempel på riskfaktorer för självmord:
 • Beteendeförändringar

Det kan vara ökat bruk av alkohol/lugnande medel/droger, att inte tycka saker som varit kul är det längre, att plötsligt må bättre efter en jobbig period, lättväckt aggressivitet eller impulsivitet.

 • Psykiatriska tillstånd och sjukdomar

Till exempel depression, ångest, bipolaritet, adhd och schizofreni.

 • Livsomställningar

Som exempelvis pension, sjukskrivning, arbetslöshet, sjukdom/diagnos, separation, dödsfall, att bli förälder eller att komma ut om sin sexuella identitet.

 • En större besvikelse

Misslyckad examen/tentamen, utebliven befordran eller missade livsmål.

 • Traumatiska händelser

Som svår utsatthet under barndomen, sexuella övergrepp, kränkning eller mobbning.

 • Historik

Tidigare självmordsförsök/självskadebeteende eller suicid inom familjen/vänner.

 • Ensamhet

Isolering, bristande socialt nätverk, ofrivillig ensamhet.

 • Att tillhöra en riskgrupp

Exempelvis män, ensamkommande, asylsökande, utlandsadopterade och HBTQI.

Exempel på skyddsfaktorer för självmord:
 • Copingstrategier

Det vill säga förmågan att kunna hantera svåra situationer.

 • Hälsosamma levnadsvanor

Såsom regelbunden motion, allsidig kost och god sömn.

 • Goda relationer

Stödjande sociala nätverk och tryggt anknytningsmönster till viktiga personer.

 • Meningsfullhet

Känslan av att ha ett meningsfullt liv och ett sammanhang.

 • Att söka hjälp

Att aktivt söka professionell hjälp/tidigare positiva erfarenheter av vården.

 • Natur

Till exempel tillgång till parker och träd.

 • Daglig miljö

Att ha en god skol- eller arbetsmiljö.

Känner du dig orolig för någon? 💚
Här hittar du kunskap om självmord samt tips och råd om vad du kan göra och säga om du har någon i din omgivning som inte mår bra.

Här kan du läsa mer
Du hittar mer information om riskfaktorer hos Folkhälsomyndigheten eller Rekommendation för suicidpreventiva insatser, RESPI.