Suicide Zero och globala hållbarhetsmålen

Suicide Zero och globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030 och för att uppnå dem så krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhället och medborgare samarbetar.
Suicide Zero bidrar till att direkt eller indirekt uppnå fem av de sjutton globala målen. Läs mer om målen och hur Suicide Zero uppfyller dem här!

 • Mål 1: Ingen fattigdom

  Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Genom bland annat politiskt påverkansarbete uppfyller Suicide Zero detta mål.

  Läs mer här
 • Mål 3: Hälsa och välbefinnande

  Delmål 3.4 fokuserar på att minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa. Suicide Zero arbetar med suicidprevention för att minska antalet självmord och uppfyller därmed hållbarhetsmål 3.

  Läs mer här
 • Mål 4: God utbildning för alla

  Delmål 4.A, fokuserar på att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. Suicide Zero initierar under 2020 ett arbete riktat till skolor, och har tagit fram materialet Livsviktiga snack, som riktar sig till föräldrar med barn mellan 9 - 12 år.

  Läs mer här
 • Mål 10: Minskad ojämlikhet

  De globala målens ledord är ”Leave No One Behind” och detta mål belyser vikten att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

  Läs mer här
 • Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

  Detta mål utgör en verktygslåda för hur de globala målen ska kunna bli verklighet. Delmål 17.17 uppmuntrar främjandet av effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället. Genom olika samarbeten uppfyller Suicide Zero detta mål.

  Läs mer här