Suicide Zeros vision, mission och uppdrag

Suicide Zeros vision, mission och uppdrag

Vår övergripande vision är densamma som vårt namn Suicide Zero: noll självmord.

Det finns en nollvision för självmord antagen av riksdagen 2008, men ska nollvisionen nås krävs kraftigt ökade resurser och att alla regioner, län och kommuner i Sverige antar handlingsplaner för hur självmorden ska minska.

Så når vi visionen

  1. Ökar kännedomen om Suicide Zero för att bli en av Sveriges ledande ideella organisationer inom området suicidprevention.
  2. Lyfter fram samhällsproblemet suicid i media och visar hur självmorden kan förhindras, vi arbetar även för att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.
  3. Ökar kännedomen om självmord och hur det drabbar individer, familjer och samhället. Vi belyser också vad som måste göras för att minska tragedierna.
  4. Därmed skapar vi engagemang för samhällsproblemet suicid vilket ger incitament till ökad insamling, ekonomiska bidrag, företagsdonationer. Detta skapar resurser till att satsa än mer på suicidpreventivt arbete i Sverige och på sikt internationellt.

Vårt uppdrag

Vårt fokus ligger på kunskapsspridning och opinionsbildning om självmord. Suicide Zero ska påverka politikers och andra beslutsfattares beslut och mediers bevakning, vilket leder till minskade fördomar och stigmatisering kring psykisk ohälsa.

Vi utvecklar det medmänskliga stödet främst genom att genomföra våra Våga fråga-utbildningar och föreläsningar.

Vi lyfter fram konkreta lösningar för att rädda liv med stöd av styrelsens, expertrådets och generalsekreterarens höga kompetens.