”Tio procent av alla dödsolyckor i trafiken är självmord”

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
”Tio procent av alla dödsolyckor i trafiken är självmord”
2017-05-23

Trafikverket har nyligen släppt Rapporten Suicid i vägtrafiken. Och den öppnar ögonen för ny kunskap om självmord inom trafiken. Trafikverkets Anna-Lena Andersson berättar.

Vad skulle du vilja säga är de viktigaste insikterna av rapporten?

– Att vi nu med ett mycket säkerställt underlag vet att det är tio procent av de som omkommer i vägtrafiken som gör det på grund av de tar sitt liv. Och att det finns skillnader mellan de som omkommer på grund av suicid och på grund av olyckshändelser. Kunskaperna resulterar i att det nu finns ett suicidpreventivt tänk inför att nya vägar byggs och när gamla vägar åtgärdas.

I 35 procent av de självmord som inträffade i en bil hade föraren bilbälte på sig. Hur tolkar du det?

– Många självmord är impulsiva, de begås av personer som en kortare eller längre tid mått psykiskt dåligt. I en period av psykisk ohälsa kan det vara en krissituation eller en svår livshändelse som utlöser ett impulsivt självmord. Det kan handla om en person som kanske med stark ångest och oro gett sig ut med bilen och övermannas av en plötslig ingivelse; en person som vanligtvis använder säkerhetsbälte och från början inte haft syftet att ta sitt liv. Det kan även bero på att de flesta bilar i dag är utrustade med bältespåminnare som larmar om säkerhetsbältet inte används.

Vilka åtgärder är enklast att genomföra i trafiken för att förebygga självmord?

– Det finns inga enkla sätt utan arbetet måste utvecklas. Det kan göras genom att man mittseparerar vägar för att undvika frontalkollisioner, genom att förhindra för fotgängare att ta sig upp på motorvägar eller bygga hoppskydd på broar.

Vad skulle du vilja tipsa politiker på riks- och lokalnivå att tänka på för att förebygga självmord?

– Att de tar in det kunskapsunderlag som finns när det gäller självmord. Jag upplever att många som kan påverka frågar efter kunskap. Det finns överlag en stor öppenhet för att arbeta med suicidprevention. Det verkar däremot som om organisationer och forskare har svårt att finansiera sitt arbete och därför bör det satsas mer ekonomiskt för att arbeta med suicidprevention. Trafikverket är en myndighet som de senare åren satsat resurser och engagemang på ett strukturerat arbete för att förebygga självmord i transportsystemet.

Hur viktigt är det att ta bort träd och stora stenar i anslutning till vägar?

– Med tanke på att träd, berg och olika typer av byggnationer är vanliga kollisionsobjekt är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt ta bort dem eller bygga skydd som gör det omöjligt för någon att kollidera med. Det finns däremot många träd i Sverige men sidoområden kring vägar ska byggas så att trafikanter inte ska kunna dö eller skadas.

Många av självmorden inträffar nattetid, vad beror det på och kan den kunskapen vara viktig för att förebygga självmord?

– Den period då det är störst skillnad på att personer dör på grund av suicid och olycksfall är morgontimmarna mellan kl 03-06. Det är en tid på dygnet då personer med depressioner och annan psykisk ohälsa ofta känner oro och ångest. Detta beror på biologiska faktorer, som att hormoner och kroppens aktivitet är som lägst. Hur man kan koppla den kunskapen just till självmord i transportsystemet har jag inget svar på.

Har ni intervjuat personer som försökt ta sitt liv i ett fordon men som överlevt? Vad har i så fall personerna berättat?

– När det gäller arbete som redovisas i vår rapport har jag inte gjort det. Jag har däremot haft kontakt med många närstående till personer som tagit sitt liv i transportsystemet.

– Tidigare har jag arbetat som sjukhuskurator och då träffade jag patienter som försökt ta sitt liv genom trafikhändelser. Det finns personer som berättat att suicidförsöket blev en vändpunkt i livet. Att trots att de fick fysiska skador efter händelsen insåg att de ville leva. Att suicidförsöket egentligen inte handlade om viljan att dö, utan om att inte kunna se några andra möjligheter att lösa sina problem eller att livet var så tungt att de vid självmordsförsöket inte orkade leva.

Hur viktigt är det att det finns kartor på var exakt självmorden och självmordsförsöken inträffar?

– Det kan vara viktigt att se om det finns regionala skillnader eller ställen som är speciellt utsatta. Detta för att infrastrukturhållaren ska kunna ha med suicidprevention i planering av nybyggnationer, men även åtgärda om det finns någon plats med ökade risker.

Hur effektivt är det att sätta upp broräcken på broar där folk hoppar?

– För cirka tio år sedan bedömde dåvarande Vägverket att cirka 40-50 personer per år omkom på grund av fall och hopp från höga broar. Efter det har suicidpreventiva åtgärder genomförts på en handfull broar. Det finns idag ingen myndighet som har ansvar för att redovisa hur stor förekomsten är idag. Ett projekt har påbörjats av oss som skrivit rapporten, Kenneth Svensson och Anna-Lena Andersson. Vi arbetar på Trafikverket med att ta fram underlag så att problematiken belyses och att suicidpreventiva åtgärder genomförs.

Författare till rapporten Suicid i vägtrafiken är trafiksäkerhetsanalytiker Kenneth Svensson och sakkunnig Anna-Lena Andersson, Trafikverket.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016