Så här arbetar Södermanland för att förebygga självmord

Hander-som-bildar-hjarta-B1A4676-foto-Peder-Bjorling
Händer som bildar hjärta. Foto Peder Bjorling
Så här arbetar Södermanland för att förebygga självmord
2017-01-27

Fler och fler län och kommuner antar handlingsplaner för att förebygga självmord. Södermanland är ett av dessa län. Så här svarar samordnaren Charlotta Skålén på hur arbetet genomförs.

Berätta om hur Södermanland arbetar för att förebygga självmord?

– Arbetet har bedrivits i projektform sedan 2013. Vi har främst satsat på att höja kunskapen bland alla som i sitt yrke kan tänkas komma i kontakt med psykisk ohälsa. I takt med att projektet har blivit känt har vi märkt att det faktiskt berör många yrkesgrupper, inte bara psykiatrin och primärvården som man kanske ser som självklara. Skolan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Kyrkan, Skatteverket, Räddningstjänsten, Polisen, SOS och många fler möter i sitt arbete människor med suicidtankar. Utöver att höja kunskapen om suicid och suicidprevention har vi arbetat med att stärka samverkan mellan berörda yrkesgrupper.

Vilka samarbetar du med?

– Främst har jag samarbetat med en mycket väl fungerande och kunnig styrgrupp och en referensgrupp med stora kontaktytor. Att vårt interna samarbete har fungerat så bra har varit en framgångsfaktor. Jag har haft tillgång till flera perspektiv, från psykiatriker, psykolog, brandman, polis, folkhälsovetare, skolsköterska och duktiga tjänstemän med stor projektvana. Brukarorganisationer har också involverats.

Vad har du fått för insikter på vägen?

– Vi måste prata mer om hur vi mår! Bortom facebook-lyckan. Genom att dela livets svårigheter upptäcker man att man inte är ensam. Att må dåligt ibland är något som drabbar alla och det är helt normalt. Var tredje patient som söker primärvård lider av psykisk ohälsa. Genom att normalisera livets svängningar tror jag psykisk ohälsa blir mindre dramatisk och mindre stigmatiserad och leder förmodligen också till en minskad press på att vara lycklig och framgångsrik, som ändå ingen kan leva upp till hela tiden!

Har Södermanland ett tydligt mål för hur mycket självmorden och självmordsförsöken ska minska?

– Det går inte att ha något annat än en nollvision, däremot finns inget formellt beslut i skrift vilket kan vara något att fundera på. Målen vi har är att fortsätta det arbetet som bedrivits i projektform. Vi håller nätverken som startats i och med projektet levande och vi fortsätter att satsa på utbildning och kunskapsspridning.

Hur säkerställer ni att de som genomfört ett självmordsförsök får adekvat stöttning efter att de skrivs ut från en vårdinrättning?

– Vi gör alltid individuella bedömningar. Vi har flera olika typer och nivåer av insatser i samband med utskrivning. Det rör sig om en skala från uppföljning på reguljär öppenvårdsmottagning, till tät kontakt via telefon och/eller hembesök.

Hur säkerställer ni att ni hittar varningssignaler på psykisk ohälsa så tidigt som möjligt? Och hur säkerställer ni då att individen får skyndsam och adekvat hjälp?

– Våra akutenheter är bemannade med erfaren personal som är vana att hantera suicidala patienter. Vi har inte haft något suicid där patienter inte lagts in vid akut kontakt. Suicidriskbedömningarna innefattar en beskrivning av risk- och skyddsfaktorer, för att underlätta den fortlöpande bedömningen av risken. Detta arbete är en naturlig del av vad den psykiatriska personalen gör. Det är inte möjligt att skriva ner rutiner och följa dessa, eftersom de enskilda ärendena har unika inslag. Likaså är suicidriskbedömning i slutändan ett känslomässigt ställningstagande hos den enskilde medarbetaren.

Hur arbetar ni för att utvärdera resultatet av det suicidpreventiva arbetet?

– För projektets del använder jag mig av landstingets och kommunernas gemensamma FoU-resurs. Vi har tidigt konstaterat att vi inte kan utvärdera om arbetet i projektet i sig leder till ett minskat antal suicid i länet även om det naturligtvis är effektmålet. Däremot kan vi utvärdera om projektet leder till ökad kunskap och en förbättrad samverkan vilket på längre sikt kanske kan visa sig påverka suicidtalen.

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016