Färre självmord i Kalmar län

cecilia-gamme-november-2018
Cecilia Gamme är folkhälsoutvecklare och berättar om vad som görs i länet för att minska antal självmord.
Färre självmord i Kalmar län
2018-11-05

I Kalmar län har antalet självmord minskat från 45 år 2016 till 33 år 2017, det lägsta antalet på sju år. Kalmar län antog år 2016, som ett av de första länen, en handlingsplan för att förebygga självmord.

Cecilia Gamme är folkhälsoutvecklare och berättar om vad som görs i länet.

Hur stort politiskt engagemang finns det i Kalmar län?

— Väldigt stort skulle jag säga. Suicidprevention är en prioriterad folkhälsofråga. I landstingets folkhälsoutskott råder total samsyn. Även på tjänstemanna- och ledningsnivå finns ett stort engagemang. Beslut om att förnya länets handlingsplan för en ny treårsperiod togs helt nyligen utan motsättning.

Hur säkerställer ni att de som gjort ett tidigare självmordsförsök får adekvat stöd under minst ett år?

— Heldygnsvård och öppenvårdsmottagningar säkerställer att patienten får nödvändiga, förutsebara möten med kontaktpersoner. Patienter som skrivs ut efter suicidförsök rings upp 24 timmar efter utskrivning för att stämma av måendet och behov. Vi arbetar för att lägga in suicidrisk i vårt journalsystem. Det gör vi så att personal under ett års tid kan följa upp patienter som gjort suicidförsök.

Hur säkerställer ni att efterlevande får adekvat stöd under minst ett år?

— Det är oerhört viktigt eftersom vi vet att efterlevande har förhöjd risk för självmord. I dag har vi anhörigstödjare på akuten i Kalmar. Blåljuspersonal gör en fantastisk insats med stöd och omhändertagande av efterlevande initialt, de delar även ut en länsspecifik broschyr med nummer dit efterlevande kan få stöd och hjälp när den initiala chocken har lagt sig.

Vad tror du det beror på att självmorden har minskat en hel del i Kalmar län?

— Vi var ett av de första länen i Sverige som antog en handlingsplan för att förebygga självmord. Sedan 2016 arbetar vi aktivt med frågan. Jag hoppas och tror att det är resultatet av vårt arbete som vi börjar se nu. Däremot ska man komma ihåg att vi befolkningsmässigt är ett litet län. Det innebär att små förändringar kan få stort utslag i statistiken.

Berätta om det suicidpreventiva arbetet i Kalmar, vad gör ni?

— Landstinget samarbetar med andra, bland annat med kommunerna, blåljusen, frivillig- och brukarorganisationer, föreningsliv och Linnéuniversitetet. Utbildningar har varit viktiga. Medarbetare och allmänheten behöver uppmärksamma varningssignaler på psykisk ohälsa. Tillsammans med blåljusmyndigheterna har vi arbetat fram en rutin för det akuta läget. Vi håller just nu på att säkra vårdövergångar och även att uppföljningen hos suicidnära personer förbättras. Vi arbetar på nytt med att granska journaler efter självmord. Nu är flera regioner/landsting med om det. Vi anordnar också föreläsningar och konferenser om suicid och självmordsförebyggande arbete.

Psykiatern Herman Holm har ju tidigare gått igenom samtliga som tog sitt liv i Kalmar län år 2012. Hur stor nytta har ni haft av den granskningen?

— Den har varit ovärderlig. Den visade att 8 av 10 som tog sitt liv det året hade haft kontakt med vården de senaste 12 månaderna före självmordet. Det var också en lika stor andel som haft kontakt med psykiatrin som primärvården och den somatiska vården.

Hur har ni arbetat med utbildningar i Kalmar län? Vilka har gått vilka utbildningar?

— Olika målgrupper har gått utbildningar. En del har varit nätbaserade, andra som Första hjälpen till psykisk hälsa är en flerdagarsutbildning med föreläsare. Ett stort antal personer har utbildats inom hälso- och sjukvård samt personal på ungdomsmottagningar och folkhögskolor. Kommunerna har utbildat medarbetare inom äldreomsorg och skola och Linnéuniversitetet har högt tryck på sina utbildningar från både studenter och personal. Genom att utbilda studenter via Studenthälsan får man även en fot in i näringslivet då dessa framtida arbetstagare förhoppningsvis kan fånga upp signaler på psykisk ohälsa och utbrändhet på sina arbetsplatser.

Vad fokuserar ni på i år?

— Under oktober och november sprider vi kampanjen Stör Döden, som tagits fram av Suicide Zero, Mind och Spes. Filmen kommer att visas på flera elitklubbars hemmamatcher och rulla på länets bussar och i väntrum. Andra föreningar och förbund (t.ex. mindre idrottsföreningar, skytteklubbar, scoutkårer, brukarföreningar och Lantbrukarnas Riksförbund) kommer att sprida filmen i sociala medier.

/Alfred Skogberg

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016