Risk för ökade självmord efter pandemin

Ljusmanifestation-sjalvmord-suicide-zero
Risk för ökade självmord efter pandemin
2021-03-18

Socialstyrelsens siffror på dödsorsak under andra halvåret 2020 som presenterades idag visar att självmorden i samhället inte har ökat. Det kan verka positivt, men Suicide Zero menar att det inte är läge att ta ut något i förskott.

– Det är tyvärr för tidigt att andas ut. Det finns flera exempel som pekar på att självmord tillfälligt minskar under perioder då ett samhälle befinner sig i kris men minskningen överkompenseras med en ökning efter att den omedelbara krisen har gått över. Sverige står just nu inför denna typ av risk i samband med Coronapandemin och efterverkningarna av de samhällsekonomiska konsekvenserna av krisen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Pandemin påverkar de allra flesta

Covid-19-pandemin innebär utmaningar för nästan alla. Den påverkar både vår fysiska och psykiska hälsa, vår ekonomi och vårt sociala liv. Fysisk distansering, skolstängningar och förändringar i arbetslivet har plötsligt förändrat vår vardag, sociala kontakter har minskat och för många har det inneburit en upplevelse av isolering och ensamhet. Denna utveckling har ett samband med ökad ångest, depression och självmordsbeteende. Olika åtgärder som syftar till att minska smittspridningen verkar också ha bidragit till ökade konflikter och våld i hemmen.

– Covid 19-pandemin har inneburit att frågor om psykisk ohälsa och suicidprevention har kommit upp på den politiska dagordningen. De flesta regioner har arbetat fram suicidpreventiva strategier och kommunerna har börjat med arbetet att ta fram handlingsplaner för att minska självmorden. Det är oerhört viktigt att politiker och beslutsfattare inte slappnar av utan fortsätter och förstärker självmordsförebyggande åtgärder under och efter covid-19-pandemin, säger Rickard Bracken.

Här kan du läsa mer om vilka insatser som kan göras:

Det finns idag en hel del kunskap om vad som behöver göras för att minska självmorden. Det räcker inte med insatser från hälso- och sjukvården utan hela samhället behöver involveras. Här följer en lista med exempel på insatser som har stöd i forskningen:

 • Mildra effekterna av arbetslöshet, ekonomiska utsatthet och ojämlikhet. Insatser för att människor ska komma ut i arbete efter krisen är av avgörande betydelse, inte minst gäller det för unga människor där många är utestängda från arbetsmarknaden.
 • Begränsa tillgången till dödliga självmordsmedel och satsa på att säkra farliga platser där självmord sker
 • Arbeta för att minska skadlig användning av alkohol
 • Genomför och förstärk olika insatser som bidrar till att öka allmänhetens medvetenhet om psykisk hälsa och självmord
 • Inför skolbaserade insatser med fokus på psykisk ohälsa. Ungdomar är en utsatt grupp och självmorden har ökat i motsats till utvecklingen i övrigt.
 • Arbeta för en ansvarsfull medierapportering och psykisk ohälsa och självmord
 • Säkerställ god tillgång till hälso- och sjukvård
 • Utbilda personal inom vård, socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, med flera, att upptäcka varningssignaler på psykisk ohälsa och hur man kan prata med någon om självmord och självmordstankar
 • Förstärk vårdkedjan och säkerställ att människor som befinner sig i en utsatt situation kan få ett samordnat stöd från olika verksamheter inom hälso- och sjukvården och kommunerna
 • Säkerställ att människor som har en psykiatrisk diagnos såsom depression, bipolär sjukdom, schizofreni får tillgång till en god och evidensbaserad vård och vid behov andra stödjande insatser från socialtjänst, arbetsförmedling och Försäkringskassan.

För ytterligare information vänligen kontakta Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig på telefon: 076-881 27 27 eller e-post caroline@suicidezero.se

Arkiv
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016