Så arbetar vi för att minska självmorden

Så arbetar vi för att minska självmorden
Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden. Varje år tar ungefär 1 500 människor i Sverige sitt liv. Det innebär cirka fyra liv varje dag.

Självmorden är ett samhällsproblem som kräver stora insatser, men är möjligt att förebygga. Vi gör allt vi kan för att lyfta frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap.

Fokus i Suicide Zeros arbete
Vi fokuserar på att:
  • lyfta fram samhällsproblemet suicid i media och visa hur självmorden kan förhindras, vi arbetar även för att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.
  • öka kännedomen om självmord och hur det drabbar individer, familjer och samhället och belysa vad som måste göras för att minska tragedierna.
  • skapa engagemang för samhällsproblemet suicid, vilket ger incitament till ökade resurser att satsa på suicidpreventivt arbete.

Vi informerar politiker om hur de kan bidra till att förhindra självmord genom enskilda möten eller föreläsningar för politiska partier eller kommunanställda. Kunskap är avgörande, för självmord omgärdas av okunskap, myter och tabu.


Vi håller utbildningar där vi går igenom fakta och myter om självmord, lär ut hur man identifierar varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur man kan stötta någon som mår dåligt. I utbildningarna får man som medmänniska lära sig att hålla motiverande samtal och vi ger konkreta råd på hur man lotsar rätt vid en akut situation. Vi kallar utbildningen Våga Fråga och anpassar den till särskilt utsatta grupper.


Vi startar 2018 podden ”Själmordsöverlevarna”, som lyfter berättelser från personer som varit nära att ta sitt liv men som överlevt och kan berätta om vad som hände. Även närstående får ge sin bild av vad som hänt. Podden är som en slags händelseanalys, något vi vill att kommuner ska göra men som ytterst få gör. Podden visar även de oerhörda konsekvenserna av ett genomfört självmord. Tanken är att förmedla hopp och visa att det ändå går att leva vidare för båda parter.

Alla kan på olika sätt bidra till att minska självmorden. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad.

Vi ökar allmänhetens kunskap om hur man kan minska och förebygga självmord. Det gör vi genom att regelbundet uppdatera våra sociala medier, skriva debattartiklar och genom att synas och höras i tv och radio. Vi har fått stort genomslag i media och även samarbetat med andra ideella organisationer inom suicidprevention.


Vi arbetar för att når ut med kunskaper från dagens forskning om hur självmord kan förhindras. Vi samarbetar med flera av landets ledande experter inom suicidpreventionsområdet, bland annat genom vårt expertråd. Vi samarbetar även med andra viktiga aktörer i samhället, som organisationerna MIND, Friends, SPES och SPIV. Vi föreläser också för psykiatrin och organisationer som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa.

Vilka konkreta åtgärder krävs för att minska självmorden?

Suicidpreventivt arbete handlar om att vara konkret och peka på vad som ger bäst effekt för att nå målet. Vi har sammanställt en lista på åtgärder som bygger på erfarenhet och forskning och som vi vet skulle kunna minska självmorden radikalt. Detta lyfter vi ständigt i kontakter med politiker och andra opinionsbildare.


Alla län och kommuner måste ha en lokal handlingsplan för att minska självmorden

Eftersom riksdagen redan 2008 antog en nollvision för självmord finns inget som hindrar län och kommuner från att införa lokala nollvisioner. Därefter bör delmål sättas. Som att självmorden ska minska med 20 procent under fem år. För att nå målet måste en samordnare driva handlingsplanen framåt. Det gör hen bäst genom att bjuda in organisationer som på olika sätt kommer i kontakt med självmordsnära. Det kan vara blåljusmyndigheterna, psykiatrin, skolan, kyrkan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Suicide Zero med flera. Genom att tillsammans gå igenom vad var och en kan bidra med kan handlingsplanerna utvecklas och målen snabbare nås. Man bör titta på både fysiska åtgärder som gör det svårare att ta sitt liv samt förebyggande åtgärder i skolor, på arbetsplatser, i grannskap och i familjer. Polisen måste även ansvara för snabb statistik om var självmord och självmordsförsök inträffar. Detta så att man ska kunna följa upp suicidförsök och eventuella suicidkluster samt snabbt sätta in resurser som kristeam.


Skapa kriscenter i samtliga län

Varje län bör ha ett kriscenter med kristeam redo om ett självmord skulle inträffa. Teamet ska veta hur man effektivt stöttar efter ett självmord och även efter att en person försökt att ta sitt liv.

Kriscentret ska kunna utbilda skolpersonal i vilka varningstecken skolan bör uppmärksamma. Vidare bör teamet ha ordentlig koll på var suicid och suicidförsök inträffar i länet samt fungera som lokala experter i frågan. Läs mer i vår debattartikel i SvD.