Tips för hur skolpersonal kan prata om självmord med elever

Tips för hur skolpersonal kan prata om självmord med elever

Skolan har ett stort och viktigt ansvar för att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är mycket viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

Här nedan följer checklistor samt en text av Britta Alin Åkerman, professor och ledamot i Suicide Zeros styrelse om ungdomar som mår dåligt och hur skolan kan hjälpa till.

Checklista för arbete i förebyggande syfte:

✔ En kurator per 275-400 elever, en psykolog per 1 200 elever och en psykiatriker per 1 700 elever rekommenderas. Professionell personal ska finnas lättillgänglig för samtal och för direkt intervention när det är nödvändigt.


✔ Alla skolor bör ha en handbok där det beskrivs hur elever får omedelbar hjälp om de visar tecken på självmordsbeteende. I boken ska också självmordsbeteende preciseras.


✔ Alla skolor bör ha en skriftlig policy om hur förebyggande arbete, interventionsarbete och efterarbete (om ett självmord inträffat) går till.


✔ Specialister som kuratorer, psykologer, skolsköterskor, distriktssköterskor, socialarbetare och annan hälsoexpertis måste utbildas, fortbildas, finnas tillgängliga och vara samspelta. Dessa arbetslag måste få specifik och regelbunden självmordsförebyggande utbildning så att de kan beräkna självmordsrisken på skolan, kommunicera med föräldrar, arbeta förebyggande och kunna rekommendera hälsoexpertis i samhället.


✔ Vetenskapligt beprövade livskunskapsprogram ska finnas, anpassade redan för barn i förskolan upp till gymnasiet. Genom att personal utbildad på barns psykiska hälsa regelbundet undervisar eleverna lär de sig till vem de kan gå om de mår psykiskt dåligt. Uttalad självmordsprevention bör starta först i högstadiet, och då med specialutbildad personal.


✔ Inför samtalsgrupper för barn med alkohol- och drogrelaterade problem, för hbtq-ungdomar och även för barn till missbrukande och/eller psykiskt sjuka föräldrar.


✔ Varje skola bör ha skattningsverktyg för att beräkna självmordsrisken på skolan.


✔ Självmordsförebyggande information som böcker, filmer, artiklar och webbsidor ska vara enkel att hitta.


✔ Alla skoldistrikt som har ett självmordsförebyggande program bör anslå pengar för att utvärdera resultatet samt för att utvärdera vilken sorts hälsovård som är mest effektiv.


✔ En lista på traktens bästa hälso- och sjukvårdsinrättningar måste finnas lättillgänglig. Exempel på detta är krisbearbetningscenter, ungdomsmottagningar, vårdcentraler med terapeuter/psykologer, sjukhus och husläkare.


✔ Skolan bör ha kunskap om vilka som kan vara i riskzonen för att skada sig och hålla kontinuerlig kontakt med dem så att de får den hjälp de behöver.


✔ Fokus bör inte ligga på varför någon tar sitt liv, utan på hur suicid kan förebyggas så att det inte ses som en möjlighet.

Checklista efter inträffat självmord eller självmordsförsök:

✔ Sammankalla skolans krisgrupp. Krisgruppen beslutar hur kontakten med anhöriga ska genomföras. Samarbete med föräldrar och anhöriga är oerhört viktigt. Anhöriga får vara med och besluta hur eleverna och all skolpersonal ska informeras. Skolpersonalen bör uppmuntra anhöriga till att vara uppriktiga med dödsorsaken.


✔ Det är viktigt att elever och skolpersonal informeras för att undvika smittorisk och onödig ryktesspridning. Informationen ska vara saklig och de frågor som ställs ska också besvaras så sakligt som möjligt.


✔ Tid och utrymme måste ges i klassrummen så att eleverna får möjlighet att bearbeta sin sorg, ilska eller smärta.


✔ Särskild uppmärksamhet bör riktas till de elever (och eventuellt till den skolpersonal) som var/är nära den som tagit sitt liv/gjort ett självmordsförsök. Elever, som man vet är sårbara, bör också ägnas särskild uppmärksamhet och vid behov hänvisas till psykolog eller kuratorsamtal och/eller barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning.


✔ Om pressen hör av sig, var försiktig med uttalanden. En felaktig beskrivning kan göra att sårbara kamrater kan identifiera sig med den handling som den person som tagit sitt liv har genomfört. Endast krisgruppen bör ansvara för denna kontakt.


✔ Information om WHO:s resursmaterial ”Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever” som är anpassat till svenska förhållanden.